Опис досвіду роботи

                         Творчий звіт про роботу над темою

 " Розвиток творчої компетентності на уроках математики"

Тема:"Інтерактивні методи навчання  на уроках математики"
Актуальність проблеми
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.
Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань з допомогою взаємодії з викладачем, з іншим учнем, з групою. Тоді інтерес учнів до уроку та його ефективність зросте.
Працюючи в школі та спостерігаючи за школярами, я зробила висновок, що є учні, які на уроці перестають слухати або, навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий матеріал їх не зацікавив,  або вони його не розуміють.  Запобігаючи байдужості на уроці, виклад нового матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра. Отже, завдання,  яке постало, – збудити здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожне завдання, – без особистого захоплення справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчання, методів, прийомів та засобів втілити в життя неможливо.
 Досвід роботи свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання є інтерактивне. Це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі. 
Під час інтерактивного навчання навчальний процес здійснюється за постійної активної участі всіх учнів. Інтерактивне навчання вимагає від кожного учня вміння спілкуватися один з одним, мислити, приймати рішення. Залежно від інтерактивних форм учень навчається опрацьовувати інформацію, робити опорні схеми, алгоритми та конспекти, передавати свої знання іншим, висловити власні думки, розв’язувати та складати різноманітні різнорівневі завдання, оцінювати самостійно роботу свою та інших учнів. 
 Обрана мною тема є актуальною на сьогодні, оскільки викладання математики, з врахуванням особливостей даного предмету, являє собою  сприятливу сферу для застосування інтерактивних методів навчання
 Теоретична база
Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти», наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.
Я почала роботу над впровадженням інтерактивних методів з опрацювання праці О. Пометуна  і Л. Пироженка «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання», у якій викладені основи класифікації і особливостей застосування цих методів. У впровадженні їх в практику навчання  математики допомогли  посібники «Інтерактивні методи навчання на уроках математики» Яроць-                кої  Г. Ф. та «Інтерактивні технології на уроках математики»  із серії «Бібліотека журналу «Математика в школах України», видані  видавничою групою «Основа».  І, нарешті, допоміг досвід вчителів, елементи якого трапляються на сторінках фахового журналу «Математика», що видається тою ж таки видавничою групою. На основі опрацьованої інформації планую і спрямовую свою діяльність.
Організація інтерактивного навчання на уроці
 Сьогодні в умовах науково-технологічного прогресу перед сучасною школою постає низка проблем: в умовах традиційного навчання учні пасивно сприймають інформацію, не вміють застосовувати отримані знання на практиці, самостійно здобувати потрібну інформацію.   В таких випадках вчителю важко досягти бажаного результату. Тому для заохочення учнів до вивчення математики, для активізації їхньої пізнавальної активності я шукаю новіші та ефективніші методи і форми навчання, намагаюсь використовувати нестандартні форми роботи, що забезпечують розвиток особистості кожного учня.  Інтерактивні технології на уроках математики сприяють самореалізації школярів, створенню комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Для успішного застосування інтерактивних технологій на уроках математики  я дотримуюсь таких  вимог щодо їх реалізації:
- інтерактивне навчання – це засіб для досягнення атмосфери співробітництва в класі;
 - без доброзичливої атмосфери в колективі застосування інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і постійно підтримувати;
 - вибирати такі технології, які доцільно використовувати в малочисельних класах (робота в парах , мікрофон, мозковий штурм, незакінчені речення);
- розпочинати з простіших інтерактивних технологій (робота в парах, мікрофон, мозковий штурм тощо);
- учні повинні готуватися до інтерактивного уроку, самостійно виконувати певні підготовчі завдання;
- після проведення інтерактивної вправи обов’язково обговорити її результати, акцентуючи увагу на основних моментах опрацьованого матеріалу;
- в кінці уроку слід провести самостійну роботу, для перевірки рівня засвоєння матеріалу;
- вчителю слід особливо уважно готуватись до інтерактивного уроку: добре продумати матеріал, мотивацію роботи, хронометраж уроку, ролі учасників, критерії оцінювання, способи підтримки дисципліни.
 Інтерактивні методи навчання сформулювали низку цікавих правил і для школярів:
- кожна думка важлива;
- не бійся висловитись;
- ми всі – партнери;
- кажи чітко, ясно, красиво;
- вислухав, висловився, вислухав;
- наводь тільки обґрунтовані докази;
- умій погодитись і не погодитись;
- важлива кожна роль.
Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховується почуття толерантності.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню математичних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.
Застосування інтерактивних технологій вчить успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.
На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання.   Я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. 
Методи, які я використовую на своїх уроках:
«Робота в малих групах»-- дозволяє набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці.
Наприклад: на етапі вивчення блоку з теми «Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками» (6 клас), метою якого було продовження формування обчислювальних навичок учнів, клас було поділено на три групи. Кожній групі даються аналогічні завдання різного типу складності. Група розв`язує колективно ці завдання, пояснюючи один одному. Розподіляє, хто яке завдання виконає біля дошки з поясненням. Через певний проміжок часу кожен член групи повинен відобразити одне завдання на дошці. За кожну правильну відповідь група отримує 2 бали. При цьому учні інших груп, якщо таке завдання не змогли виконати, уважно слухаючи пояснення,  зможуть виправити свої помилки і виконати  таке завдання .
«Ажурна пилка» дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує їх допомагати один одному вчитися навчаючи.
 Наприклад: на етапі вивчення нового матеріалу теми: «Прямокутник.  Ромб. Властивості ромба та прямокутника»  (8 клас) учні діляться на дві групи, яким  дається завдання (одній групі про прямокутник, другій про ромб): використовуючи матеріал підручника,  скласти опорний конспект, в якому буде інформація про дану фігуру, а саме: означення фігури, її властивості та доведення властивостей  діагоналей. А також групи отримують дві – три картки задач для усного обчислення за готовим малюнком. Через 10-15 хвилин до дошки викликаються учні груп. Перший дає означення фігури та формулює її властивості, другий доводить  властивості діагоналей даної фігури, а також учні, які пояснюють рішення задач за готовим малюнком. Потім учні другої групи повторюють почуте. Як закріплення матеріалу використовую змагання між групами – усне розв`язування задач за готовим малюнком. Одна група обговорює і розв`язує задачі другої групи. Якщо відповідь неправильна, слово надається учням групи, яка вивчала цю фігуру. За кожну правильну відповідь група отримує 2 бали, за доповнення  ще 1 бал.
«Мозкова атака» - це метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити як можна більшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. 
 Так у 6 класі, під час вивчення розділу «Подільність чисел», з метою розвитку логічного мислення та дослідницьких здібностей при вивченні нового матеріалу підводжу учнів до самостійного формулювання висновків під час розв`язання проблемного завдання через встановлення певних закономірностей.
Наприклад. Проблемне питання: як, не виконуючи ділення, встановити, чи ділиться число 263502 на 3?
Спочатку пропоную записати числа, кратні 2.
2       2,4,6,8,10,12,14,16,18,20….. і знайти закономірність, що об`єднує числа, кратні 2.
Ставлю питання: так які числа діляться на 2? Діти роблять висновок.
Пропоную з`ясувати, які числа діляться на 5.
Діти вже самі пропонують записати ряд чисел, кратних 5.
5        5,10,15,20,25….
Ставлю питання: так які числа діляться на 5?
Учні  самі формулюють ознаку подільності чисел на 5.
Аналогічно встановлюється ознака подільності чисел на 10, після чого складаємо опорний конспект.

                                   
                                 2                                                                          парну цифру   
                                                                                                                 або 0
A ділиться на                      10 якщо закінчується на                           0
                                5                                                                              0 або 5
Повертаємось до проблеми: Як же встановити ознаки подільності чисел на 3?
Діти одразу беруться до запису ряду чисел, що кратні 3.
3        3,6,9,12,15,18….Я дописую – 189, 582, 263502..
Ці приклади спонукають учнів замислитись.
Аналогічно проводимо дослід на встановлення ознаки подільності чисел на 9. Після зроблених висновків складаємо опорний конспект.
 
                                                                               3                                             3                                                                   
 Якщо сума цифр числа А ділиться на                          то А ділиться на
                                                                                9                                             9
«Дидактичні ігри» - можливість ефективної організації взаємодії вчителя
 і учнів, продуктивні форми їх спілкування з  елементами змагання, розкутості, інтересу.
Так у 5 класі, при узагальненні і систематизації знань з теми « Множення і ділення натуральних чисел» проводжу гру « Хто швидше сяде в ракету?»
Клас ділиться на дві команди. Кожній команді пропонується завдання.
І команда                                                     ІІ команда
1)  5824 : 104                                         1) 77664 : 96
2)  67 ∙ 68                                               2)28 ∙ 37
3)  125∙8∙17                                            3) 25∙603∙4
Розв`язати рівняння :
4)  3х + 4 =10                                 4)   3х- 10 =26
 На дошці зображено малюнок без відповідей. До дошки викликаються два учні – представники команд. Виконавши перше завдання, вони записують відповідь на відповідну сходинку до ракети. Потім їх змінюють інші учасники. Перемагає та команда , яка «сяде» в ракету першою.   


                         х=2           Описание: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0251301.wmf х=12
 


                 17000                                         60300                                     

       4556                                                                           1036
56                                                                                                809
 
Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб він був побудований методично правильно і дітям було цікаво. На своїх уроках намагаюсь стимулювати  творчий пошук, прищеплюю навички самостійної роботи з книгами, довідниками, таблицями; розвиваю навички роботи в групі,  вміння слухати товаришів та висловлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості.  

Комментариев нет:

Отправить комментарий